OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pavel Matura

se sídlem Čeletice 5, 341 42 Kolinec, Česká republika

tel.: +420723659789, email: info@koupelove-soli.cz

identifikační číslo: 88923223, DIČ: CZ8904281518

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu, ktorý sa nachádza na tejto internetovej adrese
www.kupelove-soli.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA


1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti Pavel Matura, so sídlom Čeletice 5, 341 42 Kolinec,Česko, IČO: 88923223 (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.kupelove-soli.sk prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri používaní internetovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.kupelove-soli.sk (ďalej len "internetová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.3 V kúpnej zmluve sa môžu dohodnúť ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vypracované ve slovenskom jazyku. 
1.5 Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.

 

2.    ÚČET UŽÍVATEĽA

 

2.1 Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do jej používateľského rozhrania. Kupujúci si môže vo svojom používateľskom rozhraní objednať tovar (ďalej len "používateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte vždy, keď sa zmenia. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

2.3 Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľský účet.

2.5 Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva používateľský účet viac ako 4 roky alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6 Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

 

3.    UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY


3.1 Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného na predaj predávajúcim vrátane cien jednotlivých ponúkaných tovarov. Pri položkách, pri ktorých nie je uvedená cena, nie je možné túto cenu vopred určiť, pretože ide o individuálnu objednávku podľa špecifikácie kupujúceho. Ceny ponúkaného tovaru sú vrátane všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka na predaj tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky na predaj tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Českej republiky.

3.3 Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
- objednaný tovar (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
- spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, informácie o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a
- informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

3.4. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby, ku ktorým došlo pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").

3.5 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

3.6 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.7 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, najmä s osobami, ktoré predtým podstatne porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.8 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú v súvislosti s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci.

 

4.    CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 4.1 Kupujúci môže zaplatiť cenu tovaru a akékoľvek náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy predávajúcemu týmito spôsobmi:
- v hotovosti v sídle predávajúceho na adrese Čeletice 5, 341 42 Kolinec;
- v hotovosti pri dodaní na miesto určené kupujúcim v objednávke;
- bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. 253843815/0300, vedený v ČSOB - Poštovej sporiteľni (ďalej len "účet predávajúceho"), variabilný symbol je číslo objednávky.
- kreditnou kartou - online platby zabezpečuje platobná brána ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a.s., je licencovanou platobnou inštitúciou, ktorá pôsobí pod dohľadom Českej národnej banky. Platby uskutočnené prostredníctvom platobnej brány sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

4.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.3 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.4 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.5 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany kupujúceho (článok 3.5), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6 Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

4.7 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad na platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný zaplatiť daň z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho alebo v papierovej forme fyzicky spolu s objednávkou.

 

5.    ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 5.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení nie je možné odstúpiť okrem iného od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru upraveného podľa želania kupujúceho, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, od kúpnej zmluvy na dodanie audio a video nahrávok a počítačových programov, ak spotrebiteľ poškodil ich originálny obal, a od kúpnej zmluvy na dodanie novín, periodík a časopisov.

5.2 Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1 alebo o iný prípad, v ktorom nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru v súlade s Občianskym zákonníkom. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu prevádzky predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho.

5.3 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa kúpna zmluva ruší od začiatku. Tovar musí byť vrátený Predávajúcemu do piatich (5) pracovných dní odo dňa odoslania odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a nenosený a podľa možnosti v pôvodnom obale.

5.4 Predávajúci je oprávnený do pätnástich (15) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa článku 5.3 Obchodných podmienok preskúmať vrátený tovar, najmä zistiť, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

5.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci Kupujúcemu Kúpnu cenu do desiatich (10) dní od uplynutia lehoty na preskúmanie tovaru podľa článku 5.4 Obchodných podmienok, najneskôr však do tridsiatich (30) dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu, a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti po vrátení tovaru kupujúcim.

5.6 Kupujúci berie na vedomie, že ak je tovar vrátený kupujúcim poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci nárok na náhradu škody, ktorá kupujúcemu vznikla. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. Ak je kupujúcemu spolu s tovarom poskytnutý darček, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto darčeku zaniká a kupujúci je povinný darček spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

 

6.    PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 

6.1 Spôsob dodania tovaru si zákazník určí v kúpnej zmluve výberom z ponuky počas finalizácie objednávky v nákupnom košíku. Štandardne zasielame:
Česká pošta - Balík do ruky, Balík na poštu, Balík na balík.
Kuriérska služba DPD , InTime (WE DO) - výber medzi kuriérskymi službami automaticky vykonáva sprostredkovateľská spoločnosť Packeta s.r.o.
Ďalšou možnosťou je osobný odber na adrese Čeletice 5, 341 42 Hlavňovice - po predchádzajúcej telefonickej dohode. 

6.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. Ak kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 200,- Kč (slovom: dvesto českých korún) alebo je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.3 V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.

6.4 Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade, že sa zistí poškodenie obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom zásahu do zásielky, kupujúci nemusí zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky s tovarom bol neporušený.

6.5 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené v osobitných dodacích podmienkach predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

 

7.    ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

 

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä Občianskym zákonníkom).

7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v súlade s kúpnou zmluvou, najmä že nemá vady. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti požadované v zmluve, opísané predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom alebo očakávané na základe ich reklamy, alebo akosť a úžitkové vlastnosti pre vec obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre vec uvádza alebo na ktorý sa vec obvykle používa.

7.3 V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "nezhoda s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol vec do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci, alebo jej opravou podľa požiadavky kupujúceho; ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primerané zníženie ceny veci alebo odstúpiť od zmluvy. To neplatí, ak kupujúci o nesúlade s kúpnou zmluvou vedel pred prevzatím veci alebo ak nesúlad s kúpnou zmluvou spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví do šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci v čase prevzatia tovaru, pokiaľ tomu neodporuje povaha tovaru alebo sa nepreukáže opak.

7.4 Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo o použitý tovar, predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia ako porušenie kúpnej zmluvy po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

7.5 Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci na adrese prevádzkarne predávajúceho Čeletice 5, 341 42 Kolinec,Česko.  Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci prijal reklamovaný tovar od kupujúceho.

 

8.    INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

8.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2 Kupujúci berie na vedomie, že softvér a ostatné komponenty tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje nevykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť zasahovať do softvéru alebo iných súčastí webového rozhrania obchodu alebo ich neoprávnene používať.

8.3 Kupujúci nie je oprávnený pri používaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, softvér alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý neporušuje práva ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho účelom.

8.4 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

8.5 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vyplývajúce zo zásahov tretích strán do webovej stránky alebo z používania webovej stránky v rozpore s jej určením.

9.    OCHRANA ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

 

9.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej spoločne len "osobné údaje").

9.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, na účely vedenia používateľského účtu a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri zadávaní objednávky z webového rozhrania obchodu) správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.

9.5 Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov kupujúceho tretiu stranu - spracovateľa. S výnimkou osôb prepravujúcich tovar nebude predávajúci poskytovať osobné údaje tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

9.6 Osobné údaje sa spracúvajú na dobu neurčitú. Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.

9.7 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol informovaný o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8 V prípade, že sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ (článok 9.5) vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže kupujúci:

9.8.1. požiadať predajcu alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2. požadovať od predávajúceho alebo spracovateľa nápravu. Môže ísť najmä o blokovanie, opravu, doplnenie alebo zničenie osobných údajov. Ak sa požiadavka kupujúceho podľa predchádzajúcej vety ukáže ako oprávnená, predávajúci alebo spracovateľ bezodkladne odstráni chybný stav. Ak predávajúci alebo spracovateľ žiadosti nevyhovie, kupujúci má právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo kupujúceho obrátiť sa so sťažnosťou priamo na Úrad na ochranu údajov.

9.9 Ak kupujúci požiada o informácie o spracúvaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť. Predávajúci je oprávnený účtovať si za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety primeraný poplatok, ktorý nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií.

9.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

 

10.    ODOSIELANIE

 

10.1 Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia týkajúca sa kúpnej zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne elektronickou poštou, osobne alebo doporučenou poštou prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na e-mailovú adresu uvedenú v jeho používateľskom účte.

10.2 Správa je doručená:

10.2.1. v prípade doručovania elektronickou poštou v okamihu jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; neporušenosť správ zasielaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,

10.2.2. v prípade doručenia do vlastných rúk alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb prevzatím zásielky príjemcom,

10.2.3. v prípade osobného doručenia alebo doručenia prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb aj odmietnutím prevzatia zásielky, ak adresát (prípadne osoba oprávnená na prevzatie zásielky v jeho mene) odmietne zásielku prevziať,

10.2.4. v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a podaním výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak je zásielka uložená u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že adresát nebol o uložení zásielky informovaný.

11.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

11.1 Ak vzťah súvisiaci s používaním Webovej stránky alebo právny vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia a jeho činnosť nepodlieha žiadnemu inému povoleniu. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný obchodný orgán.

11.3 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo zmluvných podmienok musia mať písomnú formu.

11.4. Kúpnu zmluvu vrátane Obchodných podmienok archivuje Predávajúci v elektronickej podobe a nie je k nej prístup.

11.5 Kontaktné údaje predávajúceho: adresa dodania Pavel Matura, Čeletice 5, 341 42 Kolinec,Česko,  e-mailová adresa info@koupelove-soli.cz, telefónne číslo +420723659789, IČO 88923223, DIČ: CZ8904281518

V Čeleticiach 1. januára 2021